Consiliul Judetean Tulcea finanteaza fotbalul

09 Iulie 2019, la ora 10:42 / Publicat în Comunicate AJF / 607 vizualizări

Consiliul Judetean Tulcea finanteaza fotbalul

Presedintele Asociatiei Judetene de Fotbal Tulcea, Petre Badea, invita toate ascociatiile sportive cu personalitate juridica sa acceseze fondurile

nerambursabile puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean Tulcea.

 
Sesiunea iulie 2019
 
1. Autoritatea contractantă: Județul Tulcea, prin Consiliul Județean
Tulcea, cu sediul în Municipiul Tulcea str. Păcii, nr.20, telefon 0240/502209, fax:
0240/513071, Cod Fiscal :4321607, e-mail: office@cjtulcea.ro.
2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de
punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea
din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările şi
completările ulterioare;
Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin H.G. nr.
1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de
finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociaţii si fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare.
3. Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă:
A. Domeniul Sport – 500.000 lei, Domeniul Activițăți social/culturale – 700.000
lei.
Activităţi care pot fi finanţate:
- susţinerea disciplinelor şi a probelor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul
de dezvoltare a fiecăreia la nivel judeţean, naţional şi internaţional prin
organizarea de competiţii sportive;
- susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin
organizarea de cantonamente, stagii de pregătire sau deplasări la competiţii
judeţene, regionale, naţionale sau internaţionale;
- susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea,
tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel judeţean, naţional şi
internaţional prin organizarea de competiţii în aer liber, în spaţii neconvenţionale,
în scopul atragerii copiilor către sportul de performanţă;
- achiziţionarea de echipament sportiv, sau alte echipamente necesare creşterii
performanţelor individuale şi de echipă;
- încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu, prin
organizarea de competiţii sportive destinate amatorilor;
- activităţi de atragere şi stimulare a tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nici o
discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru
practicarea activităţilor fizice şi sportive;
- activităţi de întreţinere şi funcţionare a bazei materiale sportive pentru
asigurarea condiţiilor necesare practicării activităţilor fizice şi sportive;
- dezvoltarea bazei materiale prin modernizarea celei existente în vederea
lărgirii ariei de practicare a activităţilor fizice şi sportive;
- organizarea de simpozioane, dezbateri şi întâlniri cu personalităţi ştiinţifice şi
culturale;
- organizarea de expoziţii;
- punerea în scenă sau prezentarea unor spectacole de teatru, muzică, dans, film,
interdisciplinare sau pluridisciplinare;
- editarea de cărţi şi publicaţii;
- organizarea de concerte, festivaluri, târguri de carte;
- concursuri şcolare;
- festivaluri folclorice, de tradiții, obiceiuri, recitaluri, târguri;
- organizarea de consfătuiri, schimburi de experiență, gale;
- activităţi de educaţie civică şi educaţie morală;
- activităţi de prevenire şi combatere a violenţei verbale şi fizice în familie şi
mediul social;
- activităţi de prevenire şi combatere a atitudinilor discriminatorii și promovarea
conduitei de toleranță și conviețuire pașnică;
- activități de prevenire și combatere a abandonului minorului;
- activități de sprijinire a persoanelor cu dizabilități sau handicapuri ce le
limitează integrarea în societate (autism, nevăzători, surdo-muţi, etc)
4. Beneficiarii direcţi
Beneficiarii direcţi ai Programului sunt:
- persoane juridice fără scop patrimonial, respectiv asociații sau fundații
înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii
şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ghidul solicitantului a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Tulcea nr. 89 din data de 28 iunie 2019. Informaţiile necesare pentru întocmirea
proiectului, precum şi criteriile de evaluare, se regăsesc în ghidul solicitantului,
care poate fi consultat pe site-ul instituţiei.
6. Data limita de depunere a dosarelor pentru Domeniul Sport şi Domeniul
Activităţi Social/ Culturale este 1.08.2019 , ora 14 :00.
7. Durata finanţării: anul 2019.
8. Datele de selecţie şi evaluarea proiectelor: 2-9 august 2019.
9. Documentaţia privind solicitarea de finanţare nerambursabilă trebuie
trimisă în dublu exemplar (original şi copie, în plicuri sigilate separat) prin poştă
recomandată, mesagerie expresă sau înmânate personal la sediul Autorității
Finanțatoare, Consiliul Județean Tulcea, str. Păcii, nr.20, la registratura unității -
parter. Informații suplimentare se pot obține la sediul Consiliului Județean
Tulcea, Serviciul Comunicare, Relații Externe, Anticorupție și Promovarea
Județului, tel. 0240/502209 și de pe site-ul instituției www.cjtulcea.ro.
 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP