PERIOADE TRANSFERURI 2019/2020

20 Decembrie 2018, la ora 08:42 / Publicat în Comunicate AJF / 1256 vizualizări

PERIOADE TRANSFERURI 2019/2020

 – Aprobă cu unanimitate de voturi perioadele de transfer aferente sezoanelor 2019 – 2020 astfel:


  *Perioada de iarnă 2019 :    29 ianuarie – 25 februarie 2019.

  *Perioada de vară 2019:        11 iunie – 2 septembrie 2019    și

   *Perioada de iarnă 2020:        21 ianuarie – 17 februarie 2020.

 

 

Deciziile Comitetului Executiv al FRF din 28.01.2019

– Aprobă cu unanimitate de voturi solicitarea AJF Brașov cu privire la prelungirea perioadei de transfer pentru toate competițiile organizate de asociațiile județene până la cu 48 de ore înainte de data la care încep competițiile respective.

 

Articolul 19 | Transferul jucătorilor profesionişti 1. Transferul jucătorilor de fotbal constă în trecerea lor de la clubul la care sunt legitimaţi la un alt club, cu acordul lor şi al celor două cluburi. Transferul jucătorilor poate fi temporar sau definitiv. 1.1 Nici un club sau jucător nu are dreptul de a încheia un acord cu o terță parte, prin care aceasta din urmă să fie îndreptățită să beneficieze în totul sau în parte de compensații care urmează să fie plătite în cazul unui viitor transfer al jucătorului de la un club la altul, sau să dețină drepturi cu privire la un viitor transfer sau o viitoare sumă de transfer. 2. Transferul temporar este cel prin care trecerea jucătorului de la un club la altul (de la clubul cedent la clubul cesionar) se face pentru o perioadă determinată, la încheierea căreia jucătorul revine la clubul cedent. Durata unui transfer temporar poate fi, cel puțin, până la terminarea turului sau a returului campionatului. Revenirea este condiționată de existența unui contract valabil între clubul cedent și jucătorul respectiv. Transferul temporar se poate face în următoarele condiţii: a) în perioada transferului temporar executarea clauzelor contractului încheiat cu clubul cedent se suspendă, clubul cesionar fiind obligat să încheie cu jucătorul un contract numai pentru perioada transferului temporar, în caz contrar efectele contractului încetând de drept la expirarea perioadei transferului temporar; b) în perioada transferului temporar, clubul cesionar nu are dreptul să transfere jucătorul respectiv unui club terţ, decât cu acordul scris al clubului cedent, în caz contrar transferul urmând a fi anulat cu obligarea clubului aflat în culpă la restituirea sumelor încasate cu titlu de indemnizaţie de transfer şi aplicarea sancţiunilor regulamentare; c) în situaţia unui transfer temporar, în cazul în care contractul cu clubul cesionar încetează înaintea expirării transferului temporar, jucătorul în cauză are dreptul ca, în perioadele de transfer, să revină la clubul cedent, dacă acesta solicită, sau să încheie un nou contract cu un alt club numai pentru perioada de până la expirarea P | 28 transferului temporar; d) durata minimă a unui transfer temporar este cea P | 29 tot cursul anului, cu excepţia ultimelor 6 etape ale campionatului. 8. Pentru cazurile prevăzute la alin. 7, lit. b) şi c), precum şi pentru legitimarea unui jucător profesionist la un alt club ca urmare a încetării contractului cu fostul său club se achită taxa de transfer. 9. Transferurile de jucători se pot efectua: a) pe plan intern, pe baza documentelor de transfer prevăzute de prezentul regulament, depuse la forul competent. FRF, LPF sau AJF, după caz, sunt competente să transfere jucători la echipele care activează în campionatele organizate de fiecare; b) pentru legitimarea sau transferul jucătorilor străini non-UE cluburile sunt obligate să prezinte forului competent – FRF/LPF/AJF – următoarele documente: 1. certificatul internațional de transfer; 2. contractul încheiat de club cu jucătorul în cauză; 3. autorizația de muncă de la Ministerul Administrației și Internelor - Oficiul Român pentru Imigrări; 4. dovada achitării taxei de transfer. c) pentru legitimarea sau transferul jucătorilor comunitari (cetățeni străini din statele membre ale UE) cluburile interesate trebuie să depună la forul competent documentele prevăzute de alin. 9, lit.b), pct.1,2 și 4, precum și certificatul de înregistrare emis de autoritatea competentă. Dispozițiile de mai sus se completează cu cele prevăzute de Regulamentul FIFA privind statutul şi transferul jucătorilor. În cazul în care certificatul de transfer internaţional (CTI) a fost solicitat de clubul din România, prin intermediul FRF, în timpul perioadei de transfer, transferul jucătorului respectiv se poate efectua şi în afara perioadei de transfer aprobată de FRF, dacă CTI a fost transmis de federaţia străină cu întârziere. 10. Înregistrarea unui jucător profesionist se face pe baza depunerii de către clubul solicitant la forul competent a următoarelor documente: a) acordul de transfer (inclusiv pentru transferurile internaționale – copie certificată) sau dovada încetării raporturilor contractuale cu ultimul club la care a fost legitimat; b) certificatul internațional de transfer – copie certificată (numai pentru înregistrarea jucătorilor de la alte federații naționale/transferuri internaționale); c) contractul de muncă/convenţia civilă încheiată de clubul cesionar cu jucătorul respectiv; d) carnetul de legitimare al jucătorului sau licenţa de jucător profesionist; P | 30 e) fişa personală a jucătorului; f) copia cărții de identitate a jucătorului; pentru jucătorii străini se va prezenta copia cărții de identitate eliberată de autoritățile naționale din țara de reședință, din care să reiasă domiciliul acestora; g) dovada achitării taxei de transfer. 11. Pentru a fi înregistrat la forul organizator, acordul de transfer trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) să fie înscris pe formularele-tip, emise de forul competent şi completat la toate rubricile; b) să fie încheiat în 4 exemplare originale, dintre care unul este reţinut de forul competent, iar celelalte se distribuie după efectuarea transferului clubului cedent, clubului cesionar şi jucătorului; c) să fie semnat de jucătorul în cauză şi un reprezentant oficial al fiecărui club şi să fie stampilat de ambele cluburi; d) să poarte numărul de înregistrare în registrele oficiale de evidenţă a documentelor ambelor cluburi; e) să existe acordul scris al unuia din părinţi, în cazul jucătorilor juniori în vârstă de până la 16 ani; f) să fie eliberat de clubul cedent pentru un jucător profesionist care are un contract valabil cu clubul respectiv. 12. Prin încheierea acordului de transfer cele două cluburi şi jucătorul reglementează toate drepturile şi obligaţiile materiale şi financiare ale lor şi ale jucătorilor transferaţi. Orice obligaţii contractuale ale clubului cedent faţă de jucătorul transferat cu titlu definitiv ori ale jucătorului transferat față de clubul cedent, încetează la data transferului, cu excepţia obligaţiilor prevăzute în acordul de transfer și în actele adiționale încheiate și înregistrate la forul organizator 13. În cazul transferurilor cu titlu gratuit după efectuarea transferurilor, cluburile nu au dreptul să încheie noi convenţii (acte adiţionale, anexe) în care să prevadă clauze cu caracter financiar privind transferurile efectuate. Nerespectarea acestei obligaţii atrage nulitatea acestor convenţii şi sancţionarea cluburilor în cauză conform prevederilor regulamentare. 14. În situația jucătorului aflat în coproprietate și transferat de la clubul cesionar cu titlu gratuit, clauzele prevăzute în acordul inițial de transfer sunt obligatorii. 15. Se interzice acordarea de către clubul cesionar a oricăror sume de bani sau a altor avantaje materiale jucătorilor înainte de înregistrarea la FRF, LPF sau AJF a acordului de transfer. P | 31 16. Sumele provenind din indemnizaţiile de transfer se achită integral numai în contul cluburilor cedente. 17. Acordurile de transfer şi documentele prevăzute de alin. 10 se verifică de forul competent, primesc un număr de ordine care se înscrie pe toate exemplarele, după care se fac înscrierile privind transferul propriu-zis în carnetul de legitimare şi în fişa personală a jucătorului respectiv. 18. Se interzice efectuarea transferurilor în lipsa fişei personale a jucătorului, pe baza unei fişeduplicat, întocmită în conformitate cu înscrierile din carnetul de legitimare. 19. Un club nu are dreptul să încheie un acord de transfer, în calitate de club cedent, pentru un jucător profesionist căruia i-a încetat contractul cu clubul respectiv, în caz contrar, acordul de transfer este lovit de nulitate, sumele încasate urmând a fi restituite. 20. Oricare suspendare aplicată unui jucător înaintea efectuării transferului la un alt club din țară sau străinătate va fi executată în cadrul noului club.

  • Whatsapp

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP