ROAF AJF Arges 2020 - 2021

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII FOTBALISTICE

AJF ARGES

2020 - 2021

 

 CAPITOLUL I

CLUBURILE

 

Articolul 1 – Afilierea cluburilor

1. Potrivit prevederilor Statutului Asociaţiei Judeţene de Fotbal ARGES, se pot afilia la AJF ARGES numai structurile sportive cu sau fara personalitate juridică, legal constituite şi recunoscute oficial. Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de Fotbal ARGES este competentă să decidă asupra afilierii, suspendării, retragerii şi/sau excluderii membrilor. Comitetul Executiv poate hotărî, cu titlu provizoriu, afilierea, urmând ca această hotărâre să fie validată în cadrul primei Adunări Generale.

2. Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe de seniori promovează din campionatul judeţean în campionatul organizat de FRF, trebuie să se afilieze la FRF pentru a participa la competiţia respectivă. Asociaţiile Sportive fără personalitate juridică, aflate în această situaţie, se pot afilia la FRF numai după constituirea lor în cluburi sportive, în condiţiile legii, şi inscrierea în Registrul Sportiv, la Ministerul Tineretului şi Sportului. Perioada în care se face afilierea provizorie a cluburilor/asociaţiilor sportive nou promovate în campionatele organizate de AJF ARGES începe la data de 1 iulie a anului în care a intervenit promovarea şi se încheie cu 7 zile înaintea începerii campionatului.

2.1 Cluburile sportive din Liga 1, Liga a 2-a şi Liga a 3-a care participă şi în competiţiile de juniori organizate de AJF ARGES trebuie să fie afiliate atât la FRF cât şi la AJF ARGES, exercitându-şi drepturile şi obligaţiile corelative calităţii de membri afiliaţi ai ambelor foruri.

3. Structurile sportive a căror afiliere la FRF încetează datorită retrogradării echipelor lor de seniori în campionatul judeţean rămân afiliate la AJF ARGES

4. Structura sportivă care doreşte să devină membru al AJF ARGES trebuie să adreseze acesteia o cerere prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte statutul, regulamentele şi hotărârile AJF ARGES, obligaţie care trebuie să fie înscrisă în statutul structurii sportive respective. Totodată clubul/asociaţia sportivă trebuie să achite taxa de afilere.

5. Cererea de afiliere completată de solicitanţi va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii următoarele date:

a) denumirea structurii sportive;

b) sediul: localitatea, strada, judeţul/sectorul, telefon, fax, e-mail;

c) numărul de identificare al structurii sportive;

d) numărul şi data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă(C.I.S);

e) componenţa nominală a organelor de conducere şi administrare;

f) reprezentanţii legali/persoanele împuternicite să-i angajeze interesele – nominal, cu specimene de semnături în original;

g) sigla/logoul şi denumirea, înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;

h) culorile clubului/asociaţiei sportive;

i) data completării, semnătura şi ştampila în original.

6. La cererea de afiliere se anexează următoarele înscrisuri doveditoare:

a) o declaraţie conform căreia se angajează să respecte statutul, regulamentele, directivele şi deciziile FIFA, ale UEFA, ale FRF şi ale AJF ARGES şi prin care asigură respectarea acestora şi de către proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători;

b) o declaraţie conform căreia se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare;

c) o declaraţie prin care recunoaşte autoritatea  Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, conform Statutului FRF;

d) o declaraţie conform căreia este situată şi înregistrată pe teritoriul României;

e) o declaraţie prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul României;

f) o declaraţie prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă;

g) o listă cu oficialii cu drept de semnătură, împuterniciţi să încheie contracte producând efecte juridice faţă de terţi;

h) dovada achitării taxei de afiliere;

7. Ca o excepţie de la prevederile alin. 6 de mai sus, cluburile sportive persoane juridice de drept public şi unităţile de învăţământ cu program sau profil sportiv, precum şi al palatelor şi cluburilor copiilor şi elevilor, vor depune, odată cu cererea de afiliere, cu dovada achitării taxei de afiliere şi cu declaraţiile prevăzute la lit. b), c), d), e), f), g)  şi următoarele documente:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate;

b) actul de dispoziţie prin care este aprobat regulamentul de organizare şi funcţionare, sau, după caz, prin care se stabileşte ca respectiva unitate de învăţământ să desfăşoare, pe lângă activitatea de învăţământ, şi activităţi de selecţie, pregătire şi participare la sistemul competiţional naţional de fotbal;

c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;

d) dovada sediului;

e) dovada patrimoniului.

8. Cluburile/asociaţiile sportive, trebuie să facă şi dovada că pot folosi un stadion de fotbal omologat, respectiv, o sala în calitate de proprietar, coproprietar sau chiriaş, în aceeaşi localitate în care clubul/asociaţia îşi are sediul social, jocurile oficiale ale echipei urmând să fie programate pe terenul  respectiv. Aceeaşi dovadă trebuie făcută anual, până la data de 15 iulie pentru stadioanele/terenurile folosite pentru jocurile oficiale ale jocurilor de juniori A1.

9. Prin excepţie, în cazuri temeinic motivate, forul organizator, poate aproba, cu titlu provizoriu, ca un club/asociaţie sportivă să organizeze jocurile oficiale pe un stadion omologat, din altă localitate decât cea în care îşi are sediul social, la maxim 30 km de localitatea în care se află sediul clubului/asociaţiei sportive.

9.1 Prin excepţie, în cazuri temeinic motivate, forul organizator poate aproba, cu titlu provizoriu, pentru o perioadă de maxim 3 ani, ca un club să organizeze jocurile oficiale pe un stadion omologat din altă localitate decât cea în care îşi are sediul social.

10. Adunarea Generală a AJF ARGES este competentă să decidă asupra afilierii definitive a membrilor. Comitetul Executiv al AJF ARGES poate hotarî afilierea cu titlu provizoriu a unui membru, această hotărâre urmând să fie supusă aprobării în prima Adunare Generală, care va decide afilierea definitivă. Hotărârea de afiliere provizorie sau definitivă, se comunică în termen de 15 zile de la data adoptării. Dacă cererea este respinsă, în termen de 15 zile de la data şedinţei, documentele se înapoiază clubului/asociaţiei sportive, arătându-se în scris, motivele care au determinat respingerea cererii de afiliere.

11. Un membru afiliat trebuie să achite cotizaţia anuală pentru anul în cursul căruia a fost admis. Plata cotizaţiei trebuie efectuată odată cu depunerea cererii de afiliere.

12. În termen de 15 zile de la aprobarea definitivă şi irevocabilă a modificărilor aduse statutului şi actului constitutiv, structura sportivă este obligată să solicite înscrierea lor în Registrul Sportiv. Cluburile sportive trebuie să notifice Ministerul Tineretului şi Sportului, în termen de 30 de zile, orice modificare intervenită în practicarea ramurilor de sport prevăzute în actul constitutiv şi în statut, în vederea operării modificărilor în Registrul sportiv. Aceeaşi obligaţie revine şi asociaţiilor sportive fără personalitate juridică.

12.1 Fiecare membru are obligaţia să comunice AJF ARGES, în termen de 30 zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţate de instanţa judecătorească, orice modificare intervenită în actul constitutiv şi în statut, pentru a fi operată în evidenţele forurilor respective.

12.2 Anual, înaintea începerii sezonului competiţional, până la data de 25 iulie, membrii afiliaţi sunt obligaţi să transmită AJF ARGES formularul de actualizare a datelor de identificare şi informaţiilor privind situaţia juridică şi organizarea clubului/asociaţiei sportive, însoţit de documente justificative. Formularul se găseşte pe site-ul AJF ARGES.

12.3 Nerespectarea obligaţiilor arătate la alin.12.1 şi 12.2 atrage sancţionarea clubului/asociaţia sportivă cu penalitate sportivă cuprinsă între 1.000 – 1.500 lei.

13. Cluburile/asociaţiile sportive nou afiliate au dreptul să legitimeze jucători, să încheie contracte cu aceştia şi să participe la competiţiile oficiale de la data afilierii provizorii, dacă acest lucru este posibil potrivit prevederilor regulamentelor competiţiilor respective.

14. Cluburile/asociaţiile sportive nou afiliate se înscriu în ultima categorie competiţională, cu excepţiile prevăzute de prezentul regulament.

 

 Articolul 2 - Schimbarea denumirii cluburilor/asociaţiilor sportive

 1. AJF ARGES ţine evidenţa nominală a membrilor afiliaţi şi avizează schimbările denumirii acestora, astfel încât să se evite confuziile privind denumirea. Cluburile/asociaţiile sportive pot solicita AJF ARGES schimbarea denumirii sub care figurează ca membri afiliaţi numai în perioada dintre două ediţii ale campionatului.

2. În denumirea clubului/asociaţiei sportive nu poate fi cuprinsă denumirea altei localităţi decât aceea în care clubul/asociaţie sportivă îşi are sediul social unde îşi desfăşoară activitatea. Cluburile sportive afiliate la FRF își pot schimba sediul social în altă localitate, fiind obligate să-și continue activitatea competițională în localitatea unde se afla sediul social la momentul primei modificări intervenită după intrarea în vigoare a prezentului regulament. În această situație, cluburile sportive sunt obligate să-și deschidă un sediu secundar în localitatea unde își desfășoară activitatea competițională.

3. Pentru aprobarea schimbării denumirii este necesar avizul scris, prealabil, al AJF ARGES, în caz contrar, cererea urmând a fi respinsă.

4. Cererea de schimbare a denumirii se depune la forul competent în perioada 1 iulie-15 august  a fiecărui an, în caz contrar cererea urmând a fi respinsă ca tardiv introdusă.

5. După obţinerea avizului prealabil al FRF/AJF/AMFB clubul va face toate demersurile juridice necesare pentru modificarea corespunzătoare a actului constitutiv şi a statutului la instanţa competentă.

6. Clubul/asociaţia sportivă  căreia i s-a aprobat  schimbarea denumirii va depune  la AJF ARGES următoarele documente:

a) cererea de schimbare a denumirii, însoţită de avizul prealabil dat de AJF ARGES;

b) dovada înregistrării mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sau dovada depunerii cererii de inregistrare la OSIM;

c) documentele prevăzute de art.1.6 din prezentul regulament, din care rezultă schimbarea denumirii clubului/asociaţiei sportive;

d) dovada achitării taxei pentru schimbarea denumirii.

7. Competenţa privind aprobarea schimbării denumirii cluburilor/asociaţiilor sportive aparţine  Comitetului Executiv al AJF ARGES.

8. După aprobare, noua denumire se înscrie în carnetele de legitimare şi în fişele personale ale jucătorilor. Operaţiunea respectivă va fi efectuată de AJF ARGES conform normelor regulamentare. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage imposibilitatea exercitării dreptului de joc al jucătorilor în cauză până la efectuarea înscrierilor.

 

Articolul 3 - Integritatea competițiilor

1. Protejarea integrităţii sportive a tuturor competiţiilor organizate de AJF ARGES constituie un obiectiv de o importanţă fundamentală. În acest scop, AJF ARGES îşi rezervă dreptul de a interveni şi a lua măsurile adecvate în oricare situaţie în care se dovedeşte că aceeaşi persoană fizică sau juridică se găseşte în poziţia de a influența managementul, administrarea și/sau performanța sportivă a mai multor cluburi/asociaţii sportive afiliate la AJF ARGES.

2. Pentru protejarea integrității sportive a competițiilor, cluburile/asociaţiile sportive nu au dreptul ca direct sau indirect:

a) să dețină acțiuni sau părți sociale ale altui club/asociaţie sportivă;

b) să fie membru al altui club/asociaţie sportivă;

c) să fie implicat în orice fel sau să exercite orice funcție în managementul, administrarea și/sau performanța sportivă a altui club/asociaţie sportivă;

d) să încheie un contract de sponsorizare cu un partener comercial care a încheiat deja un astfel de contract cu un alt club/asociaţie sportivă, dacă prin contract se stabilește obligația clubului/asociaţiei sportive de a purta numele sponsorului pe echipamentul jucătorilor;

e) să aibă posibilitatea de a interveni în managementul, administrarea și/sau performanța sportivă a altui club/asociaţie sportivă.

3. Cluburile/asociaţiile sportive și oficialii acestora trebuie să se conformeze următoarelor reguli:

a) un acționar la un club/asociaţie sportivă organizat ca societate comercială sportivă pe acțiuni nu are dreptul de a fi acționar sau de a deține oricare funcție în cadrul unui alt club/asociaţie sportivă.

b) un oficial al unui club/asociaţie sportivă nu are dreptul să dețină acțiuni sau să ocupe o altă funcție la un alt club/asociaţie sportivă;

c) nici o persoană fizică sau juridică nu poate controla sau influența mai mult de un club/asociaţie sporitvă, un astfel de control sau influență însemnând:

deținerea majorității drepturilor de vot a acționarilor; dreptul de a numi și demite majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau control ale clubului/asociaţiei sporive respective/respective; capacitatea de a exercita prin orice mijloace o influență decisivă asupra hotărârilor clubului/asociaţiei respective.

4. Cluburile sunt obligate să informeze de îndată  AJF ARGES cu privire la orice procedură în materie penală desfăşurată de autorităţile statului împotriva unui oficial sau jucător al cluburilor respective în legătură cu fapte de corupţie

5. Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 4 din prezentul regulament.

6. Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege și de Regulamentul Disciplinar.

 

Articolul 4 – Principiile de promovare – retrogradare

1. Promovarea/retrogradarea se face  potrivit dispoziţiilor  art.70 din Statutul AJF ARGES.

2. Un club care se află la finalul competiţiei pe un loc promovabil poate renunţa la dreptul de a promova, continuând să evolueze în acelaşi eşalon competiţional şi în sezonul următor.

 Un club aflat sub interdicţia de a promova, clasat la finalul ediţiei de campionat pe un loc de promovare, va continua să evolueze în acelaşi nivel competiţional şi în sezonul următor, indiferent de numărul locurilor rămase vacante în eşalonul superior.

2.1 Un club care, la finalul competiției, are dreptul de a-și continua activitatea în același eșalon, poate renunța la acest drept urmând să evolueze în sezonul competițional viitor în primul eșalon competițional inferior în care există locuri disponibile.

3. Renunţarea unor cluburi la dreptul de a promova se constată de către Comitetul Executiv al AJF AEGES, printr-o decizie irevocabilă.

4. Dreptul unui club/asociaţie sportivă de a participa în campionatele ligilor judeţene va depinde, în primul rând, de meritul sportiv al acestuia. Un club/asociaţie sportivă se va califica în campionatul ligii judeţene astfel: continuând să evolueze în acelaşi eşalon competiţional sau promovând ori retrogradând la sfârşitul unui sezon. În situaţia în care echipele nu pot asigura teren de joc omologabil sau nu pot stabili un alt teren de joc omologabil ori nu oferă condiţiile minime necesare desfăşurării meciurilor, echipele respective nu vor putea activa în acea liga, putând fi înlocuite cu echipe din ligile inferioare sau nou infiintate care îndeplinesc condiţiile regulamentare ale ligii respective. Echipele nou înfiinţate trebuie sa indeplineasca condiţiile regulamentului competiţiei pentru care s-au inscris. Înlocuirile vor fi propuse de Comitetul Executiv al A.J.F. Argeş şi aprobate de Adunarea Generală a A.J.F. Argeş.

5. Modificarea formei juridice, a structurii unui club/asociaţie sportivă sau orice operaţiune care are ca scop transmiterea/dobândirea dreptului de participare în competiţii pentru campionatul unei ligi judeţene, altfel decât prin promovare, retrogradare sau menţinere într-o categorie competiţională ca urmare a participării efective în competiţii este interzisă.

6. Constituie modificări ale formei juridice sau ale structurii unor cluburi/asociaţiilor sportive ori operaţiuni care sunt interzise următoarele: comasarea sau divizarea unor cluburi/asociaţii sportive, schimbul de locuri între ele, schimbarea sediului în altă localitate, schimbarea denumirii, transferarea acţiunilor între cluburi/asociaţii sportive sau cesiunea dreptului de participare făcută cu titlu oneros sau cu titlu gratuit. Aceste modificări sau operaţiuni sunt interzise numai în măsura în care sunt făcute în detrimentul integrităţii competiţiei sportive şi numai dacă au ca scop obţinerea dreptului de participare în competiţii sau/şi a licenţei. În orice situaţie, modificarea formei juridice sau a structurii unui club va fi permisă numai dacă se face dovada achitării tuturor obligaţiilor financiare.

6.1 Orice cerere adresată AJF ARGES având drept obiect modificarea formei juridice sau a structurii unui club/asociaţie sportivă precum şi/sau oricare dintre operaţiunile arătate la alin. precedent, însoţită de documentele aferente, este analizată de direcţia juridică a AJF ARGES, care emite un aviz juridic cu propunerea pentru aprobarea sau respingerea cererii de către Comitetul Executiv. O astfel de cerere poate fi introdusă numai în perioada 1 iulie - 15 august a fiecărui an, în caz contrar urmând a fi respinsă. Cluburile/asociaţiile sportive interesate sunt obligate să însoţească cererile cu acte juridice şi alte documente care să le susţină şi, la solicitarea AJF ARGES, să le completeze în interiorul termenului arătat anterior, în caz contrar cererea urmând a fi neluată în seamă.

6.2 În cazul în care se propune aprobarea cererii, avizul Direcţiei Juridice a AJF ARGES va fi afişat pe site-ul AJF ARGES şi la sediul AJF ARGES timp de minim 5 zile, înainte de şedinţa Comitetului Executiv în care urmează să se soluţioneze cererea. Sub sancţiunea decăderii din dreptul la acţiune, în intervalul de timp de după afişare şi până la data şedinţei Comitetului Executiv în care urmează să se dea hotărârea, oricare club/asociaţie sportivă care dovedeşte un interes poate face opoziţie prin acţiune introdusă la Comisia de Disciplină a AJF ARGES.

6.3 În cazul în care se propune respingerea cererii pentru încălcarea principiilor  de promovare/retrogradare, Secretarul General AJF ARGES va sesiza Comisia de Disciplină cu privire la aceasta.

6.4 Hotărârile pronunţate de Comisia de Disciplină pot fi atacate la Comisia de Recurs a AJF ARGES, deciziile acesteia fiind definitive şi executorii pe plan intern.

6.5 Comitetul Executiv hotărăşte aprobarea sau respingerea cererii pe baza avizului juridic, şi/sau pe baza hotărârilor executorii date în cauză de Comisia de Disciplină sau Comisia de Recurs.

6.6 Secretarul General AJF ARGES poate sesiza din oficiu comisiile competente cu privire la faptul că unul sau mai multe cluburi/asociaţii sportive au încălcat principiile de promovare/retrogradare. În cazul în care, urmare a sesizării din oficiu, se constată că unul sau mai multe cluburi/asociaţii sportive au încălcat principiile de promovare/retrogradare, comisia competentă va sancţiona clubul/cluburile/asociaţiile sportive  în cauză cu interzicerea dreptului de promovare într-o categorie competiţională superioară pentru următorii 3 ani competiţionali socotiţi de la data la care a fost efectuată operaţiunea interzisă.

 

 

Articolul 5 - Cotizaţii, contribuţii, taxe

 

 

1 Fiecare membru afiliat la AJF ARGES plăteşte o cotizaţie anuală fixă, care trebuie achitată integral până la data de 31 martie a fiecărui an.

2 Cuantumul cotizaţiei anuale este stabilit de Comitetul Executiv al AJF ARGES.

3 Un club/asociaţie sportivă afiliat care nu şi-a achitat cotizaţia până la data 31 martie, începând cu data de 1 aprilie a fiecărui an, este automat suspendat, ceea ce conduce, la ridicarea dreptului de participare în orice competiţii organizate de AJF ARGES(echipele clubului /asociaţiei sportive nu mai sunt programate la jocurile oficiale), precum şi a dreptului de reprezentare în organele AJF ARGES. După plata cotizaţiei, membrul afiliat în cauză îşi reintră de îndată în drepturile sale. Dacă suspendarea a determinat excluderea din competiţie a echipelor clubului/asociaţiei sportive afiliat, se vor aplica dispozițiile regulamentare în materie.

4 AJF ARGES este îndreptățită să perceapă taxe, contribuţii şi penalităţi sportive specifice activităţii fotbalistice, pentru membrii afiliaţi, jucători şi oficiali, potrivit statutului şi regulamentelor în vigoare.

5 Cluburile/asociaţiile sportive care nu plătesc contribuţiile băneşti şi alte taxe regulamentare, nu vor fi programate în competiţiile oficiale organizate de AJF ARGES, echipele lor fiind considerate ca neprezentate la jocurile respective.

6 Contribuţiile băneşti sau taxele pentru participare în competiţii, legitimare, transfer, contestaţie, recurs, vize şi altele asemenea, se plătesc la AJF ARGES.

7 Plata se poate face în numerar, prin mandat poştal, dispoziție/ordin de plată sau cec, conform hotărârilor anuale ale Comitetului Executiv al AJF ARGES.

 

 

CAPITOLUL II

COMPETIŢII

 

Articolul 6 - Caracterul jocurilor

1 Jocurile de fotbal organizate pe teritoriul judeţului ARGES pot fi :

a) jocuri oficiale interne care se dispută în cadrul unei competiţii organizată de AJF ARGES, pe baza unui regulament şi a unui program dinainte aprobat, având drept scop stabilirea unei ordini ierarhice a echipelor în clasamentul final;

b) jocuri amicale interne care sunt organizate de AJF ARGES;

c) jocuri în cadrul unor competiţii necuprinse în calendarele competiţionale ale AJF ARGES, organizate de Federaţia Sportul pentru Toţi, alte persoane juridice sau fizice, cu autorizarea AJF ARGES.

2 Cluburile/asociaţiile sportive nu pot schimba de comun acord caracterul jocurilor, din oficiale în amicale sau invers, sub sancţiunea omologării jocurilor cu rezultatul de 3-0 în defavoarea ambelor echipe.

3 Cluburile/asociaţiile sportive pot participa la jocuri amicale din propria iniţiativă.

4 Cluburile/asociaţiile sportive nu pot angaja jocuri amicale cu echipe aparţinând unor cluburi/asociaţii sportive care au fost excluse din AJF ARGES.

5 În caz de nerespectare a dispoziţiilor de mai sus, cluburile/asociaţiile sportive în culpă vor fi sancţionate disciplinar.

 

Articolul 7 - An competiţional/Sezon competiţional

1 Anul competițional este perioada cuprinsă între data de 1 iulie a anului în curs și data de 30 iunie a anului următor.

2 Sezonul competițional, este perioada cuprinsă între primul joc oficial disputat după data de 1 iulie a fiecărui an și ultimul joc oficial, de cupă sau campionat, programat până la terminarea anului competițional.

 

Articolul 8 - Sisteme de desfăşurare

Competiţiile se pot desfăşura după următoarele sisteme:

a) sistem campionat, în care fiecare echipă joacă, cu toţi ceilalţi adversari, o dată pe teren propriu, şi o dată în deplasare (tur - retur);

b) sistem turneu, în care fiecare echipă joacă cu toţi ceilalţi adversari o singură dată pe terenurile desemnate de forul organizator;

c) sistem eliminatoriu(numai tur sau tur-retur), în care echipele stabilite de forul organizator joacă între ele jocuri eliminatorii, învingătoarele participând în etapele următoare până la desemnarea echipei câştigătoare;

d) sistem play-off, play-out, în condiţiile stabilite de forul organizator, prin regulamentul competiţiei.

 

Articolul 9 - Formula de organizare a campionatelor

1 AJF ARGES stabileşte formulele de disputare a campionatelor, sistemul de promovare şi retrogradare pe categorii, care vor fi anunţate la începutul fiecărui an competiţional.

2 Modificarea formulei competiţionale şi a sistemului de promovare - retrogradare pentru Liga a IV-a, va fi aprobată de Comitetul Executiv al  AJF ARGES.

3 Echipele nu pot renunţa la dreptul lor de organizare a jocurilor în favoarea echipelor adverse şi nici nu pot juca meciul din organizare proprie pe terenul echipei adverse.

 

Articolul 10 - Programul competiţional

1 În funcţie de programul competiţional al FRF, AJF ARGES întocmeşte programul competiţional pentru anul următor şi îl face cunoscut membrilor afiliaţi.

2 AJF ARGES  întocmesc programul competiţional propriu ţinând seama de cel stabilit de FRF.

3 Succesiunea etapelor de campionat va fi aceeaşi în tur şi în retur.

4 Pentru localitățile în care își au sediul social mai multe cluburi/asociaţii sportive se va întocmi programul în aşa fel încât echipele cluburilor respective să joace alternativ pe teren propriu pentru ca în aceste localităţi să fie asigurat un program competițional echilibrat.

 

Articolul 11 - Programarea jocurilor

1 Jocurile oficiale se programează în etape săptămânale sau intermediare în  timpul zilei sau în nocturnă, după caz, cu respectarea următoarelor prevederi:

a) jocurile oficiale se organizează pe baza programului aprobat de AJF ARGES. În interesul general al activităţii fotbalistice, forul organizator poate programa jocurile respective şi la alte ore, inclusiv în nocturnă, diferit de programul iniţial;

b) între două jocuri oficiale ale aceleaşi echipe, se lasă în mod obligatoriu cel puţin o pauză de o zi - în cazul în care şi cel de al doilea joc se dispută pe teren propriu - şi cel puţin două zile în cazul în care cel de al doilea joc se dispută în deplasare;

c) în localităţile în care se dispută mai multe jocuri în aceeaşi zi, acestea pot fi programate pe terenuri diferite şi la aceeaşi oră, sau pe acelaşi teren, în cuplaj, cu acordul echipelor în cauză;

d) în ultima etapă a campionatului, jocurile echipelor din aceeaşi categorie sau eşalon valoric vor fi programate în mod obligatoriu în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, cu excepţia jocurilor care nu influenţează câştigarea campionatului/promovarea sau retrogradarea, acestea putând fi programate în alte zile şi la alte ore;

e) jocurile din campionatele judeţene de juniori A1, B1, C se vor putea disputa, în deschiderea jocurilor de seniori ale aceloraşi echipe.

2 În situaţia în care, datorită precipitaţiilor abundente, terenurile de joc se află în condiţii necorespunzătoare, jocurile de juniori se pot disputa şi pe alte terenuri omologate.

3 Jocurile oficiale din cadrul campionatelor Ligii a IV-a şi Ligii a V-a, Seniori, se programează, de regulă, la ora 11:00, în ziua de sâmbătă pentru Liga a IV-a şi în ziua de duminică pentru Liga a V-a.

Pentru etapele intermediare de Liga a IV-a, Liga a V-a şi Cupa României – faza judeţeană, jocurile oficiale se programează, de regulă, la următoarele ore:

- luna iulie și august: ora 18:00;

- luna septembrie: ora 17:00;

- luna octombrie: ora 15:00;

- luna noiembrie: ora 14:00;

- luna decembrie: ora 13:00;

- luna februarie: ora 14:00;

- luna martie: ora 15:00;

- luna aprilie: ora 17:00;

- luna mai și iunie: ora 18:00.

4 Programul jocurilor oficiale(stadionul, ziua, ora de începere) se afișează pe site-ul AJF ARGES (www.frf-ajf.ro) cu minim 2 zile înaintea datei de desfășurare. În calculul termenului intră şi ziua afişării şi ziua în care este programat jocul (exemplu: pentru etapele programate sâmbăta afişarea se face cel mai târziu în ziua de joi).

5 Afișarea programului jocurilor oficiale în condițiile prevăzute la alin. precedent constituie informare oficială a cluburilor/asociaţiilor sportive interesate, arbitrilor și observatorilor.

 

Articolul 12 - Schimbarea programării unui joc oficial

1 Forul organizatoric are  dreptul de a schimba, în caz de forţă majoră, stadionul, ziua ora de începere sau localitatea de disputare a jocului.

2 Schimbarea programării se poate face şi la solicitarea cluburilor/asociaţiilor sportive organizatoare, pentru motive întemeiate, astfel:

a) ora de disputare a jocului, cu 5 zile înainte de la programarea lui, chiar fără acordul echipei care se deplasează, dar care va fi anunţată, în mod obligatoriu de către AJF ARGES, cu cel puţin trei zile înainte de ziua disputării jocului.

b) ziua de disputare a meciului sau localitatea, numai cu acordul celeilalte echipe, cu cel puţin 5 zile înainte. Solicitările privind schimbarea programării jocurilor oficiale(ora, data, sau localitatea), făcute cu mai puţin de 5 zile înaintea programării iniţiale, nu vor fi luate în considerare. În calculul termenului intră şi ziua în care se depune cererea şi ziua în care jocul este programat(zile incluse).

3 Jocurile a căror dată a fost schimbată vor fi reprogramate în cel mult 20 zile de la data programării iniţiale, dar nu mai târziu de sfârşitul turului sau returului competiţiei respective, după caz, sau pot fi devansate în urma acordului intervenit între cele două echipe.

4 Clubul/asociaţia sportivă organizator nu poate schimba ora, ziua, terenul sau localitatea de disputare a jocurilor stabilite de AJF ARGES, fără aprobarea acestuia, sub sancţiunea pierderii jocurilor respective.

5 Cluburile participante în campionatele organizate de AJF Arges sunt obligate să comunice anual, prin cererea de înscriere în competiţie, stadionul/sala pe care vor desfăşura jocurile oficiale şi să înştiinţeze în scris forul competent, cu minim 5 zile înainte de jocul oficial următor pe teren propriu(zile incluse), cu privire la orice schimbare intervenită în privinţa stadionului pe care organizează jocurile. Omisiunea unui club de a comunica în termen FRF/LPF, stadionul /terenul/sala pe care organizează jocurile oficiale, precum şi documentele care atestă dreptul de folosinţă a acestuia, conduce la neprogramarea echipei clubului în cauză pentru jocul respectiv.

 

Articolul 13 - Neprezentarea sau întârzierea la jocuri

1 Jocurile oficiale vor începe la ora stabilită de forul organizator. Dacă una sau ambele echipe nu se prezintă la stadion, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare ale jucătorilor în maxim 15 minute de la ora de începere ori se prezintă cu mai puţin de 7(şapte) jucători la seniori şi 8(opt) jucători la jocurile de juniori şi fotbal feminin, legitimaţi cu drept de joc, arbitrul va fluiera sfârşitul jocului şi va consemna în raportul de arbitraj situaţia respectivă.

2 Echipa prezentă la terenul de joc în timpul regulamentar va completa raportul de arbitraj.

3 În lipsa arbitrului, neprezentarea se constată, în ordine, de următoarele persoane:

a) arbitrii asistenţi sau, după caz, al patrulea oficial, delegaţi la jocul respectiv;

b) observatorul oficial al jocului.

4 Daca o echipa de seniori nu se prezinta la un joc, aceasta ve pierde garantia depusa(suma asiguratorie de participare). Daca o echipa de juniori nu se va prezenta la un joc(prima neprezentarea), aceasta va fi sanctionata cu avertisment, iar la a doua neprezentare va pierde garantia depusa(suma asiguratorie de participare).

5 Dacă o echipă de seniori nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare la două jocuri în acelaşi campionat, ea va fi exclusă din competiţie, sancţionată cu penalitate sportivă şi va fi retrogradată în conformitate cu prevederile Regulamentului Disciplinar. 

  6 Echipele de juniori care nu se prezintă, întârzie sau nu prezintă carnetele de legitimare la trei jocuri în acelaşi campionat, vor fi excluse din competiţie şi sancţionate cu penalitate sportivă, iar cluburile/asociaţiile sportive respective vor suporta consecinţele prevăzute de prezentul regulament.

7 Dacă o echipă de seniori a fost exclusă pentru două neprezentări în campionatul anterior, la prima neprezentare în campionatul în curs va pierde garantia depusa(suma asiguratorie de participare), va fi exclusă din competiţie şi va fi retrogradată cu o treaptă competiţională.

 

Articolul 14 - Consecinţe ale neprezentării

1 Echipele pot invoca un caz fortuit în situaţia întârzierii sau neprezentării la joc din motive ce privesc transportul, numai dacă prezintă o dovadă scrisă din partea organelor competente(SNCFR, servicii auto, organe de poliţie), prin care se constată evenimentul şi cauzele tehnice ale defecţiunilor apărute la mijlocul de transport. La dosarul cauzei este obligatoriu să se prezinte foaia de parcurs a mijlocului de transport auto, emisă pentru deplasarea respectivă. În această situaţie, în funcţie de probele prezentate, Comisia de Disciplină va putea hotărî, după caz, reprogramarea jocului respectiv, conform prevederilor prezentului regulament.

2 Dacă una din echipe sau ambele echipe se prezintă la teren după ce arbitrul a fluierat sfârşitul jocului, deci după 15 minute regulamentare, se vor aplica sancţiunile arătate în regulament, chiar dacă jocul s-a disputat după aceea în regim de joc amical.

3 Echipele care nu s-au prezentat, au întârziat, sau nu au prezentat carnetele de legitimare ale jucătorilor, cu excepţia situaţiilor de caz fortuit, sunt obligate să ramburseze echipelor organizatoare toate cheltuielile efectuate pentru organizarea jocurilor respective, în termen de 10 zile de la data pronunţării hotărârii de către comisia competentă. În caz contrar nu vor fi programate la jocurile următoare.

4 În cazul în care jocul nu s-a disputat datorită neprezentării unei echipe, arbitrii şi observatorul sunt îndreptăţiţi să li se asigure decontarea de către clubul/asociaţia sportivă organizator   cheltuielilor de transport, mai puţin baremul de arbitraj sau observare.

 

Articolul 15 - Retragerea echipei de pe teren

1 În situaţia în care, indiferent din ce motive, o echipă se retrage de pe teren, sau refuză să reia jocul, înaintea consumării timpului regulamentar, ea va fi sancţionată conform prevederilor regulamentare.

2 În aceste cazuri arbitrul va aplica “Regula celor trei minute” conform dispozițiilor prezentului regulament.

 

Articolul 16 - Jocuri întrerupte sau amânate

1 Jocurile oficiale nu pot continua dacă terenul devine impracticabil, potrivit dispoziţiilor prezentului regulament, sau din cauza întunericului (în cazul jocurilor care nu sunt programate în nocturnă).

2 Jocul poate fi întrerupt pentru cauzele arătate mai sus, numai de către arbitru.

3 Jocul va fi reluat în aceeaşi zi, în cel mult o oră de la întrerupere, dacă terenul devine practicabil sau condiţiile atmosferice au devenit favorabile desfăşurării jocului.

4 Dacă reluarea jocului nu este posibilă în maxim 60 de minute de la momentul întreruperii, jocul se va desfăşura a doua zi, la o oră care va fi stabilită de comun acord de cele două echipe, fiind reluat din minutul în care a fost întrerupt. În cazul în care echipele nu ajung la un acord privind ora la care se va relua jocul, acesta se va relua la ora la care a început în ziua precedentă. Prin excepţie, jocurile de juniori întrerupte de arbitru, care nu mai pot continua în aceeaşi zi în maxim 60 de minute de la momentul întreruperii, vor fi reprogramate de AJF ARGES.

5 Dacă arbitrii se declară indisponibili pentru a doua zi, se va cere comisiei competente să delege alţi arbitri, sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, jocul se va reprograma.

6 În cazul în care jocul nu se poate disputa nici a doua zi, datorită aceloraşi condiţii care au determinat întreruperea sa, jocul va fi reprogramat de AJF ARGES conform dispoziţiilor prezentului regulament, urmând să se dispute în întregime, situaţie în care avertismentele primite de jucători se anulează.

7 Jucătorii eliminaţi în timpul unui joc întrerupt nu mai pot face parte din echipa care continuă partida, a doua zi, în condiţiile arătate de art. 16.4. Jucătorii eliminaţi în timpul unui joc întrerupt, care a fost reprogramat conform art. 16.6, vor fi sancţionaţi corespunzător prevederilor regulamentare.

8 Echipele care nu se prezintă pentru rejucarea jocurilor amânate sau întrerupte, vor fi sancţionate conform prevederilor regulamentare.

9 La jocurile amânate pentru a doua zi, dacă arbitrii şi observatorii oficiali sunt din altă localitate, cluburile/asociaţiile sportive organizatoare sunt obligate să suporte cheltuielile de transport suplimentare.

10 Jocurile oficiale programate în nocturnă care nu pot începe sau nu mai pot continua datorită, nefuncționării, întreruperii funcționării, respectiv a funcționării necorespunzătoare a instalației de nocturnă și care nu pot să înceapă sau să fie reluate în termen de maxim 60 de minute de la ora oficială de începere, respectiv, de la momentul întreruperii se omologhează cu rezultatul de 3-0 în favoarea echipelor vizitatoare. Termenul de 60 de minute se aplică o singură dată fie înainte de începerea jocului, fie din momentul întreruperii jocului de către arbitru şi comunicat ambelor echipe(delegaţilor şi căpitanilor de echipă) că nu mai poate continua pentru cauzele arătate anterior. Dacă după începerea/reluarea jocului intervine o nouă defecțiune a instalației de nocturnă, jocul se va omologa cu rezultatul de 3-0 în favoarea echipei vizitatoare.

 

Articolul 17 - Retragerea sau excluderea echipelor din campionat

1 În cazul în care în cursul desfăşurării unui campionat, o echipă sau mai multe echipe se desfiinţează, se retrag, sunt retrogradate sau excluse din activitatea competiţională, se procedează astfel:

a) dacă această situaţie intervine înainte de sfârşitul turului(la competiţiile organizate potrivit art. 8.a)  rezultatele jocurilor disputate se anulează şi nu vor mai apărea în clasament;

          b) dacă această situaţie intervine după terminarea turului, sau în timpul desfăşurării returului, fazele play off/play out, rezultatele jocurilor disputate în tur se menţin, iar toate  jocurile  din retur, fazele play off/play out,  cele care s-au desfăşurat până la data retragerii/excluderii şi cele rămase a se desfăşura conform programului oficial, se omologhează cu rezultatul de 3 - 0 în favoarea fiecărei echipe adverse.

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP