Componenta Comisiei Judetene de Arbitri

         COMPONENTA COMISIEI JUDETENE DE ARBITRI:

Presedinte -   Ionascu Laurentiu Irinel

Membru   -     Popescu Dan Vasile

Membru         Guloiu Catalin Liviu

 Membru -      Petre Sorin Georgian

Membru -       Tepusa Mihaela 

 

 

        I. COMPARTIMENT DELEGARI: 

-Ionascu Laurentiu

- Tepusa Mihaela 

 II. COMPARIMENT TENHIC , FORMARE PREGATIRE TEORETICA , SCOALA DE ARBITRI :

 -   Ionascu Laurentiu

  -  Popescu Dan

     III. COMPARTIMENT EVALUARE , MENTORI DE ARBITRI : 

 - Guloiu Catalin

- Popescu Dan

IV. COMPARTIMENT SECRETARIAT :

 - Petre Sorin Georgian

- Trifan Catalin

 

 

 

 

 

AUTENTIFICARE

Intră în contul de arbitru Intră în contul de observator
TOP